Slovník 

A A A Velikost fontu

Věřitel - osoba, které dlužník dluží finanční obnos.

Dlužník - fyzická osoba / právnická osoba, dlužící finanční obnos věřiteli.

Dluh – částka, věřitel má pohledávku (právo domáhat se na dlužníku splnění dluhu), dlužník má dluh – jedná se o tutéž částku.

Pohledávka - věřitel má pohledávku vůči dlužníkovi, dlužník má dluh vůči věřiteli – jedná se o tutéž částku.

Postoupení - převod pohledávky z jednoho věřitele na jiného na základě smlouvy o postoupení.

Dopis o postoupení – dopis, který klienta informuje o změně věřitele, tedy toho komu nově dluží.

Zesplatnění  -  dlužník je nucen zaplatit celou dlužnou částku a ihned z důvodu porušení smluvních podmínek/závazků – nejčastěji z důvodu nehrazení splátek.

Exekuce - exekuce je nucený výkon exekučního titulu (nejčastěji soudního rozhodnutí). Jde vlastně o přímý vykonavatelný nástroj v případě, kdy dlužník neuhradil dluh, který má vůči věřiteli, ani na základě exekučního titulu. Samotná exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného pro oprávněného, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.

Exekuční řízení – nucený výkon soudního rozhodnutí prostřednictvím exekutora.

Rozklad dluhu do splátek – dluh je možné rozložit na více částek (splátek), které dlužník postupně splácí podle svých možností.

Jistina - částka, kterou klient dluží bez příslušenství – neobsahuje žádné úroky ani pokuty.

Příslušenství pohledávky – do příslušenství patří smluvní úrok, úrok z prodlení a náklady s uplatněním pohledávky, včetně soudních nákladů.

Smluvní pokuta – pokuta, kterou klient hradí v případě nedodržení podmínek uvedených ve smlouvě, např. předčasné vypovězení smlouvy s telefonním operátorem.

Zákonný úrok z prodlení - úrok, který hradí dlužník svému věřiteli v případě, že neuhradil své závazky. Tento úrok je zákonem stanovený v aktuální výši 8,05%.

Úrok z prodlení - platba, která náleží věřiteli, pokud dlužník nesplnil své povinnosti a včas nesplatil svůj peněžitý závazek. Tento úrok se upravuje smluvně.

Datum splatnosti – den, do kterého musí klient uhradit splátku, tento den musí být peníze již připsány na účet věřitele. Je potřeba počítat s rezervou pár dní na převod peněz.

Mimosoudní vymáhání pohledávek – procesní krok ve vymáhání pohledávek např. skrze inkasní agenturu. V této fázi se klade důraz na spolupráci s klientem.

Soudní vymáhání pohledávek – procesní krok ve vymáhání pohledávek. Dluh je vymáhán skrze podání žaloby na dlužníka. Částka se poté navyšuje o soudní náklady.

Mandátní / Příkazní správa pohledávek – správa pohledávek pro jiného věřitele.